Algemene voorwaarden

Op aankopen bij VAN STUK gelden onderstaande Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Deze zijn ook te downloaden via de link:

Voorwaarden PDF

ALGEMENE OFFERTE-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN STUK
Kerklaan 29
2101 HK Heemstede
www.vanstuk.nl
info@vanstuk.nl

Artikel 0 BEGRIPSBEPALINGEN

1.Opdrachtnemer: ook wel ontwerper, inschrijver – neemt de opdracht aan
2.Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent
3.Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Artikel 1 WERKINGSSFEER

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot (interieur-)ontwerp, meubelontwerp levering van betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere zaken, die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen, dan wel anderszins. Opdrachtnemer neemt nadrukkelijk niet de rol van architect op zich, maar die van ontwerper en meubelmaker.
2.Behoudens het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn de door aanvrager gehanteerde Algemene (Inschrijvings)Voorwaarden niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN BIJ INSCHRIJVING DOOR ONTWERPER

1.De inschrijvingsvoorwaarden dienen gelijk te zijn voor alle inschrijvers. Bij ongelijkheid gelden voor de inschrijvers de gunstigste inschrijvingsvoorwaarden.
2.De inschrijvingstermijn dient bij objecten van enige omvang minstens 10 werkdagen te bedragen, teneinde de inschrijvers in staat te stellen tot het uitbrengen van een behoorlijk gecalculeerde offerte.
3.De door de aanvrager te verschaffen gegevens dienen te voldoen aan redelijke eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid en geheel overeen te stemmen met eventueel bijbehorende tekeningen. Aantallen van artikelen dienen precies te zijn aangegeven. Een aanvraag, die niet aan deze voorwaarden voldoet, kan om deze reden worden geweigerd en teruggezonden.

Artikel 3 AUTEURSRECHT

1.De ontwerper behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven – ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht – zijn eigendom.
2. Alle uit de offerte of opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
3.Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid en tweede bedoelde eigendom of rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
4.Zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
5.Indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van een aanbieding en voor deze aanbieding fysieke documenten – verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en schetsen – heeft ontvangen dienen deze documenten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat de ontwerper geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan de ontwerper zijn teruggezonden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 3 de leden 4 en 5, is ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van de opdrachtnemer aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 4 GEBRUIKSRECHT

1.Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen
2.Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
3. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
4. De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 5 STELPOSTEN

1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:
a.grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;
b.de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

Artikel 6 OFFERTES

1.In de offerte wordt zoveel mogelijk relevante informatie vastgelegd, zoals: inhoud en omvang van de opdracht, fasering en leveringstermijnen, tarieven. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Genoemde tarieven gelden enkel voor de aangegeven omvang, bij gedeeltelijke opdracht kunnen andere tarieven worden gehanteerd. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.
2.Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor ontwerper slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever is medegedeeld. Een offerte welke voor ontwerper op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offertedatum.
3.Ontwerper is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden. Indien door gewijzigde wet- en regelgeving meerwerk van toepassing is, worden deze kosten aan opdrachtgever doorberekend.
4.De ontwerper behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.
5.Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer, reeks voor productie binnenland van het CBS, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 UITVOERING EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK

1. De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3.Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.De ontwerper aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
5.In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
6.Wenst de opdrachtgever bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij opdrachtnemer het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op de opdrachtnemer wil overdragen.
7.Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door opdrachtnemer of derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

Artkel 8 GUNNING

1.De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan de opdrachtnemer dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2.Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de gunning aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.
3.Alle prijswijzigingen worden verrekend overeenkomstig het gestelde in artikel 6 lid 5, tenzij de mededeling van de gunning gedaan wordt op een dag liggende na de uiterste datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 6, lid 2), in welk geval de prijswijzigingen sinds de laatste dag der gestanddoening zullen worden verrekend.

Artikel 9 WIJZIGING

1.Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen ontwerper/opdrachtnemer en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 10 ONTBINDING

1.Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
2.In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar. Ee
3.Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.Indien de ontbinding, zoals vermeld in lid 3, door de opdrachtnemer wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
5. Bij ontbinding mag de opdrachtgever een tot dan toe vervaardigd ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van
de ontwerper. De ontwerper weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 11 LEVERTIJD

1.De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van de opdrachtnemer. Bij fasering gaan leveringstermijnen per fase in.
2.De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet derhalve eerst ter zake in gebreke worden gesteld.

Artikel 12 WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK

1.Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2.Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 13 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1.Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 14 UITVOERING VAN HET WERK

1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen: a.dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden; b dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn; c.dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan; d.dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld; e.dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming; f.dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten; g.dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
2. Indien bovenstaande punten niet in orde zijn, dan wel door tekortkoming van opdrachtgever, dan wel door invloed van derden, is opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding te vragen voor de schade en kosten die hieruit voortvloeien.

Artikel 15 INSCHAKELEN VAN DERDEN

1.Het is opdrachtnemer toegestaan derden in te schakelen voor (deel)opdrachten of advies. Indien het in het belang is van de opdrachtgever zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover informeren.
2.Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

Artikel 16 RISICO EN OPSLAG

1.Tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der zaken en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
2.Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
3.Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 17 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT

1.Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan. Daarenboven levert de opdrachtnemer nu en in de toekomst alle zaken uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten en nog te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van opdrachtnemer. De opdrachtgever krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.
2.Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.
3.Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 BETALING

1.Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal de betaling als volgt geschieden: bij een factuurbedrag kleiner dan of gelijk aan  10.000 euro ee betaling van 50% bij het sluiten van de overeenkomst en 50% bij oplevering; bij een factuurbedrag boven de 10.000 euro een betaling van 50% bij het sluiten van de overeenkomst, 40% bij aanvang werkzaamheden en 10% bij oplevering.
2.Bij een factuurbedrag van meer dan 10.000 euro zal bij betaling van de laatste termijn het opdrachtgever zijn toegestaan 5% van de aannemingssom in te houden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 19 lid 1 en voor kleine onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.
3.Indien echter blijkt, dat de gereed gekomen zaken moeten worden opgeslagen, zullen de betalingen (desgewenst verminderd met 5% van de aannemingssom voor de garantie) opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der zaken, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.
4.Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
5.Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
6.De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in artikel 16 lid 5 bedoelde rentevergoeding.

Artikel 19 GARANTIE

1.Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
2.Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
3.Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
4.De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
5.Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de opdrachtnemer.
6.Herstellingen of verandering, welke met lid 5 verband houden, worden door de opdrachtnemer niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij de opdrachtnemer zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 5 bepaalde.
7.Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
8.Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
9.Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
10. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
11. Bij het sluiten van de overeenkomst kunnen gebruiks- of onderhoudsvoorschriften worden meegegeven. Wanneer deze voorschriften niet worden gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.

Artikel 20 HERSTEL EN KLACHTAFHANDELING

1.Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
2.Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
3.Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 21 GESCHILLEN

1.Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 22 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1.De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Dit bedrag is niet hoger dan €25.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd
2.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
3.De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.